Start

Välkommen till Västra Hjortgården!


Byggnadsplanen för Västra Hjortgårdsområdet fastställdes 24 juni 1975.


Rättviks kommun ansökte 1982 om lantmäteriförrättning för bildande av gemen-samhetsanläggning för vägar och grönområden inom Västra Hjortgårdsområdet. Ansökan innefattade även bildande av samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningen.


881124 beslöt Rättviks kommun att anslå pengar efter det att krav rests från de boende angående färdigställande av exploateringsområdet, under förutsättning att samfällighetsförening bildades.


Vid ett informellt möte, under november 1989, mellan handläggande tjänstemän vid Rättviks kommuns tekniska kontor och representanter för de boende i området klargjordes i samförstånd omfattningen av iståndsättningsåtgärderna i enlighet med utförd besiktning.


Texten hämtad ur informationsdokument Lantmäteriet 901112, dnr W7 87 117.

Årstämma

Välkommen till årsmöte Måndagen den 2 maj kl 18.30 i Lekparken vid Vålsmorsvägen. Vi serverar korv med bröd!


Valberedning är forsatt vakant. Hör av Er om ni vet någon som är villig till detta.

Hjortgårdsdagen "städdagen" 2022 blir lördagen den 23 april kl: 10:00 i Lekparken vid vålsmorsvägen.


Vi avslutar med att grilla korv!