Start

Välkommen till Västra Hjortgården!


Byggnadsplanen för Västra Hjortgårdsområdet fastställdes 24 juni 1975.


Rättviks kommun ansökte 1982 om lantmäteriförrättning för bildande av gemen-samhetsanläggning för vägar och grönområden inom Västra Hjortgårdsområdet. Ansökan innefattade även bildande av samfällighetsförening för förvaltning av gemensamhetsanläggningen.


881124 beslöt Rättviks kommun att anslå pengar efter det att krav rests från de boende angående färdigställande av exploateringsområdet, under förutsättning att samfällighetsförening bildades.


Vid ett informellt möte, under november 1989, mellan handläggande tjänstemän vid Rättviks kommuns tekniska kontor och representanter för de boende i området klargjordes i samförstånd omfattningen av iståndsättningsåtgärderna i enlighet med utförd besiktning.


Texten hämtad ur informationsdokument Lantmäteriet 901112, dnr W7 87 117.

Årsstämma 2021

I år sker mötet utomhus i lekparken

26 april kl 1800.


Nödvändiga handlingar delas ut i brev-lådan senast 14 dagar före stämman


Eller så laddar du ner det här.

Styrelsemöten 2021


Beroende på pandemin så har vi inte satt några datum för styrelsemöten 2021.


Däremot så vill vi peka på att styrelsen står inför flera ny- och omval av ledamöter i år!